Karen Koykka O’Neal
Group #7 from San Diego Book Arts